Το σύστημα έξυπνης άρδευσης SynField εγκαταστάθηκε σε αγρό 10 εκταρίων που φέρει 1.000 ελαιόδεντρα στη Μονεμβασιά.

Το SynField installation controls the deep submersible well pump and 2 solenoid valves 3″ while it also carries the following sensors: 1 water pressure sensor (10 bar), 2 soil moisture sensors (volumetric water content), rain meter, wind meter, wind direction and ambient temperature and relative humidity, providing olive trees desease prediction.

θα ελέγχει βαθιά βυθιζόμενη αντλία και  2 ηλεκτροβάνες 3 “ενώ φέρει επίσης τους εξής αισθητήρες: 1 αισθητήρα πίεσης νερού (10 bar), 2 αισθητήρες υγρασίας εδάφους (ογκομετρική περιεκτικότητα σε νερό), μετρητή βροχής, μετρητή ανέμου, διεύθυνση ανέμου και  θερμοκρασία και τη σχετική υγρασία, παρέχοντας επίσης πρόβλεψη ασθενειών των ελαιοδέντρων.