Ένα νέο σύστημα SynField εγκατάθηκε σε πειραματικό θερμοκήπιο στο «Mediterranean Agronomic Institute of Bari» στην Ιταλία.

Η εγκατάσταση αποτελείται από έναν μετεωρολογικό σταθμό Davis Vantage Pro 2 που καταγράφει τις ακόλουθες περιβαλλοντικές συνθήκες: θερμοκρασία περιβάλλοντος και σχετική υγρασία σε πραγματικό χρόνο και έναν αισθητήρα υγρασίας εδάφους EC5 (Metergroup) που μετρά την υγρασία εδάφους στην περιοχή της καλλιέργειας. Αυτοί οι αισθητήρες συνδέονται με έναν κεντρικό κόμβο SynField (SF-HN-Χ3) που μεταδίδει τις μετρήσεις στην Cloud πλατφόρμα SynField.

Through the SynField platform, the researchers of the “Mediterranean Agronomic Institute of Bari” are monitoring real-time crop and greenhouse conditions. While in the near future the station may additionally be used for monitoring external weather conditions and forecasts (wind and rain) for protecting and controlling the greenhouse environment. In addition, the researchers are able to evaluate various algorithms that are supported by the SynField platform, namely smart irrigation algorithms and disease forecasting models.

Μέσω της πλατφόρμας SynField, οι ερευνητές του Ινστιτούτου του Μπάρι παρακολουθούν τις πραγματικές συνθήκες των καλλιεργειών και του θερμοκηπίου. Στο εγγύς μέλλον ο σταθμός θα μπορεί επιπλέον να χρησιμοποιηθεί για την παρακολούθηση εξωτερικών καιρικών συνθηκών και προβλέψεων (άνεμος και βροχή) για την προστασία και τον έλεγχο του περιβάλλοντος του θερμοκηπίου. Επιπλέον, οι ερευνητές είναι σε θέση να αξιολογήσουν διάφορους αλγόριθμους που υποστηρίζονται από την πλατφόρμα SynField, συγκεκριμένα αλγόριθμους έξυπνης άρδευσης και μοντέλα πρόγνωσης ασθενειών.